Още за нас


Културният отдел на Федерация за духовно единение"Роза" развива всоята дейност чрез връзки с обществеността&
Търсете ни в адресите на блоговете :
http//:www.roza-fed.blogspot.com
http//:wwwglobpeace.blogspot.com
http//:wwwsophie-literature.blogspot.com
http//:www.spiritinform.blogspot.com
http//:www.rosali-literature.blogspot.com
htttp//:www.message - literature.blogspot.com